Wynagrodzenie w pracy zdalnej

Praca zdalna to forma zarabiania, którą rozważa wiele osób, a w czasach koronawirusa stała się koniecznością. Wykonywanie służbowych obowiązków bez opuszczania mieszkania wydaje się nęcącą perspektywą oraz oszczędnością czasu i pieniędzy. W sposób zdalny pracują takie osoby jak copywriterzy, graficy, specjaliści do spraw SEO czy tłumacze. Jest to także najczęściej wybierana forma zarabiania przez osoby niepełnosprawne czy zajmujące się dziećmi. Jak jednak uzyskuje się wynagrodzenie w pracy zdalnej? W jaki sposób pracodawca może się rozliczyć z pracownikiem wykonującym swoje obowiązki w domu?

Wynagrodzenie w pracy zdalnej Ingenes Data Studio rejestrator czasu pracy, rejestracja czasu pracy zdalnej
Ingenes Data Studio rejestrator czasu pracy, rejestracja czasu pracy zdalnej

Praca zdalna a metody rozliczenia

Zwykło się sądzić, że praca zdalna to obowiązki wykonywane za pośrednictwem komputera i Internetu. Pracownik wysyła wtedy gotowe produkty mailem lub publikuje je w sieci. Warto nadmienić, że pracą zdalną określa się także czynności niewymagające dostępu do sieci i określonego sprzętu. Zatrudniony może organizować dokumenty, wytwarzać różne produkty czy pisać ręcznie teksty.

Sposób rozliczenia finansowego zmienia się w zależności od typu zadań wykonywanych przez pracownika. Innymi czynnikami wpływającymi na wynagrodzenie mogą być także okoliczności życiowe np. orzeczona niepełnosprawność. Wynagrodzenie w pracy zdalnej ustala się najczęściej na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie lub umowy o pracę. Wypłacaną pracownikowi kwotę oblicza się zaś na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest rozliczenie według systemu czasowego, które występuje najczęściej w przypadku zleceń i umowy o pracę. Drugim zaś jest model akordowy, typowy zwykle dla umów o dzieło, w którym zatrudniony deklaruje wykonanie określonej liczby produktów w odpowiedniej jakości.

W przypadku telepracy podstawą prawną jest rozdział IIb, zawarty w dziale drugim kodeksu pracy. Pracę zdalną innego typu nie regulują zaś przepisy prawne. Wyjątek stanowią sytuacje kryzysowe wywołane chorobami zakaźnymi. Wykonywanie obowiązków z domu z powodu epidemii opisuje ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o przeciwdziałaniu wirusowi COVID-19.

Wynagrodzenie w pracy zdalnej — Umowa o dzieło

Wynagrodzenie w pracy zdalnej można rozliczyć na podstawie umowy o dzieło. Stosuje się ją w przypadku, gdy pracodawca oczekuje od zatrudnionego wykonania określonego produktu lub usługi. Umowę o dzieło regulują przepisy kodeksu cywilnego, a jej strony mogą ustalić termin wypłaty wynagrodzenia. Rozliczenie może być cykliczne lub jednorazowe po ukończeniu dzieła.

Taka umowa to dogodne rozwiązanie dla osób samodzielnie zarządzających swoją pracą bez pomocy pośredników. Zarabiający zdalnie może wycenić swoje usługi na podstawie ich jakości lub czasu przeznaczonego na pracę. Następnie wystawia klientowi rachunek z określoną kwotą do zapłaty.

Rozliczenie na podstawie umowy o dzieło spotyka się często także na różnego rodzaju internetowych portalach freelancerskich, gdzie zarabia się przy pomocy pośredników. Pracownik zdalny odpowiada wtedy na udostępnione i wycenione wcześniej propozycje zleceń i nawiązuje dłuższą współpracę z osobami zainteresowanymi jego produktami. Pośrednik wystawia zaś, zwykle raz w miesiącu i na życzenie pracownika, rachunek na kwotę zarobioną w danym okresie. Taki dokument należy wtedy wydrukować, podpisać i odesłać drogą mailową lub pocztową, by środki zostały przelane na konto bankowe. Warto przy tym pamiętać, że od wynagrodzenia odejmuje się prowizję dla pośrednika. Zarobki nie mają również stałej wysokości – zmieniają się w zależności od liczby dostępnych zleceń.

Wynagrodzenie w pracy zdalnej — Umowa zlecenie

Wynagrodzenie w pracy zdalnej można rozliczyć także na podstawie umowy zlecenie. Według artykułu 744 kodeksu cywilnego, pieniądze wypłaca się zwykle po wykonaniu pracy. Strony umowy mogą jednak ustalić inny termin wypłaty – cykliczny lub jednorazowy.

W przypadku pracy w miejscu zatrudnienia, pensja osoby, która nie pracuje na akord, utrzymuje się zwykle w tej samej cyklicznej wysokości, jeśli tak postanowiły strony umowy. Pracownika, który wyrabia określoną normę produkcyjną, rozlicza się zaś według stawki godzinowej i jego wynagrodzenie nie jest stałe w każdym miesiącu – zależy bowiem od wydajności pracy. W przypadku, gdy zatrudniony nie wykonał określonej liczby produktów, obowiązkiem pracodawcy jest dopełnienie stawki do kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia godzinowego. Zatrudniony może również liczyć na premie finansowe za nadwyżki produkcyjne.

Praca zdalna na podstawie umowy zlecenie prezentuje się podobnie, z tą różnicą, że rozliczenie znacznie częściej oblicza się według systemu akordowego. Dzieje się tak, ponieważ dogodniej jest ocenić efekty pracy niż stwierdzić dokładny czas, który na nią poświęcono. Zatrudnionego, który wykonuje swoje obowiązki w domu, obowiązuje więc nadal określona norma produkcyjna, jednak wynagrodzenie obliczane jest na podstawie ostatecznej ilości wykonanych produktów.

Wynagrodzenie w pracy zdalnej Ingenes Data Studio system crm i elektroniczny obieg dokumentów pomagają przy rozliczaniu zadań i rejestracji czasu pracy
Ingenes Data Studio system crm i elektroniczny obieg dokumentów pomagają przy rozliczaniu zadań i rejestracji czasu pracy

Wynagrodzenie w pracy zdalnej — Umowa o pracę

Z pracownikiem zdalnym można rozliczyć się także na podstawie umowy o pracę. Dzieje się tak zwykle w przypadku, gdy dana osoba zarabiała w miejscu zatrudnienia, ale nagłe okoliczności wymusiły na niej zdalne wykonywanie obowiązków. Taka praca ma wtedy charakter tymczasowy i zazwyczaj kończy się w momencie ustania trudności.

W przypadku pracy poza miejscem zamieszkania, zatrudniony w trybie czasowym otrzymuje pensję w tej samej miesięcznej wysokości, nie mniejszej jednak niż minimalne wynagrodzenie. Pracujący na akord otrzymuje zaś środki pieniężne w różnej kwocie, w zależności od osiągniętych wyników. Gdy nie osiągnięto normy produkcyjnej, pracodawca dopełnia pensję do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zatrudnionemu, w zależności od typu akordu określonego w umowie, przysługują także różnego rodzaju premie za nadwyżki produkcyjne.

Etatową pracę zdalną, podobnie jak zlecenie, rozlicza się zaś najczęściej według modelu akordowego. Dzięki temu firmy nie zmagają się z trudnościami w obliczeniu dokładnego czasu poświęconego na obowiązki. Zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie za końcową ilość wykonanych produktów, bez względu na to, czy osiągnął wymaganą normę, czy nie.

Praktyczne wskazówki przy pracy na odległość

Przy wyborze odpowiedniej metody rozliczenia warto zwrócić uwagę na typ wykonywanych przez pracownika obowiązków oraz sposób przekazywania gotowych produktów. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku telepracy pracodawca ma obowiązek nie tylko wypłacenia pensji, ale także pokrycia kosztów zużycia sprzętu. Dzieje się tak, gdy zatrudniony korzysta z własnego komputera i innych dóbr elektronicznych.

W trakcie zawierania umowy dobrze jest uważnie przeczytać jej treść. W razie potrzeby warto również negocjować wysokość pensji oraz sposób jej przeliczania. Dzięki temu wynagrodzenie w pracy zdalnej będzie dopasowane zarówno do potrzeb zatrudnionego, jak i pracodawcy.

System Ingenes — łatwe rozliczanie pracy zdalnej

Niezależnie w jaki sposób została nawiązana praca zdalna i na podstawie którego rodzaju umowy, każdy pracodawca ma obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Dodatkowo przy umowie o pracę musi przestrzegać zasad Kodeksu Pracy i BHP. O ile współpracuje z kilkoma osobami, nie jest to uciążliwe. Jednak rozliczanie większej ilości pracowników, na różnych typach porozumień to już skomplikowane i czasochłonne zadanie. System Ingenes wychodzi naprzeciw takim potrzebom i uwzględnia wszystkie aktualne przepisy i stawki podatkowe. Z naszym programem szybko rozliczysz współpracowników i stworzysz grafik, jeśli pracownicy zdalni go potrzebują np. przy obsłudze klientów. 

Jesteś zainteresowany oprogramowaniem dla firm? Skontaktuj się z nami.

Kontakt