Zatrudnienie pracownika na pracę zdalną, kontrola pracy zdalnej

W obecnych czasach zatrudnienie pracownika na pracę zdalną jest coraz częstszą formą współpracy. Jest to pełnoprawny sposób świadczenia pracy, często o wiele wygodniejsza dla obu stron. Jak mierzyć czas pracy na odległość? Które rozwiązania informatyczne dla firm są pomocne przy pracy zdalnej?

Zatrudnienie pracownika na pracę zdalną

Czym różni się zatrudnienie na pracę zdalną od tej stacjonarnej?

Pracownik zatrudniony na pracę zdalną powinien być traktowany dokładnie tak samo, jak ten, który wykonuje ją w siedzibie przedsiębiorcy. To, co różni te rodzaje pracy, to miejsce realizowania zadań zawodowych. Osoba na tradycyjnej umowie wykonuje swoje obowiązki służbowe w siedzibie firmy lub tam, gdzie wskaże przełożony. Natomiast osoba pozostająca w pracy zdalnej może realizować swoje zadania tam, gdzie jej wygodnie. Jednak nadal podlega rozliczeniu przez przełożonego z ich wykonania. Może również na stałe, część pracy świadczyć w siedzibie firmy.

Aktualne przepisy prawne dotyczące pracy zdalnej.

Uregulowania prawne dotyczą tzw. telepracy, w której obowiązki zatrudniony wykonuje poza siedzibą pracodawcy i wykorzystuje do tego środki komunikacji elektronicznej. Taką formę pracy opisano głównie w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 roku w kodeksie pracy. Nie zostały uchwalone odrębne przepisy opisujące zatrudnienia kandydata na pracę zdalną. Może to rodzić wątpliwości w przypadku sporów między osobą zatrudnioną a pracodawcą. Według interpretacji sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. , ma ona charakter stały, choć nie musi być zawsze wykonywana poza siedzibą pracodawcy. Natomiast praca zdalna ma charakter incydentalny, czyli przełożony zezwala na czasowe wykonywanie obowiązków w formie home office. Wtedy regulują to ogólne przepisy Kodeksu Pracy.

Zatrudnienie pracownika na pracę zdalną można określić w czasie podpisywania umowy albo w trakcie jej trwania. Warunki takiego sposobu współpracy przełożony powinien ustalić z zakładową organizacją związkową (jeśli jej nie ma, to z przedstawicielami zespołu) i wskazać jednoznacznie w regulaminie.

Pracodawca powinien zapewnić zatrudnionemu sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, ubezpieczyć go, pokryć wszelkie koszty związane z serwisem i eksploatacją niezbędnych urządzeń. Powinien również zapewnić osobie zatrudnionej szkolenie dotyczące obsługi sprzętu oraz niezbędną pomoc techniczną. Jeśli jednak pracobiorca zdecyduje się używać do wykonywania obowiązków służbowych własnego sprzętu elektronicznego, firma może wypłacić mu należny ekwiwalent m.in. za eksploatację, koszt materiałów.

Pracodawca powinien zapewnić zatrudnionemu odpowiednio bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania zadań. Nie jest to jednak jednoznacznie określone przepisami w przypadku pracy zdalnej. Rodzi to wątpliwości w przypadku ewentualnych wypadków przy pracy. Ich kwalifikowanie jako takich może być niejasne.

Zatrudnienie pracownika na pracę zdalną

Zapisy w umowie o świadczenie pracy zdalnej

Pracodawca i pracownik zatrudniony na pracę zdalną mogą, w odrębnej umowie, określić:

  • zasady porozumiewania się w pracy zdalnej, w tym sposób potwier­dzania obecności pracownika w pracy
  • zakres ubezpieczenia pracownika
  • zasady wykorzystywania sprzętu własnego/ firmy
  • sposób i formę kontroli pracownika (w tym osobę do tego uprawnioną) – kontrola taka nie może naruszać prywatności zatrudnionego
  • zasadę ochrony danych powierzonych pracownikowi

Pracodawca nie może gorzej traktować telepracownika niż innych zatrudnionych. Dotyczy to nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, jej warunków, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Należy przy tym uwzględnić różnice związane z warunkami wykonywania pracy w formie zdalnej.

Rozliczenie czasu pracy w formie zdalnej

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w wybranej przez siebie formie. Zwykle używa listy obecności, kart pracy, wystarczający będzie także codzienny mail lub raport z wykonanej pracy, zawierający listę wykonanych rzeczy.

Jednak przy obowiązkach zdalnych najłatwiej jest mu używać programu typu time tracker. Później łatwo może sprawdzić zakres czasu, przez jaki pracownik logował się i wykonywał swoje zadania. Dobrym przykładem jest program “Ewidencja czasu pracy” – moduł Ingenes Studio, który jest zgodny z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy i ma szerokie możliwości w zakresie planowania grafików i rozliczania godzin pracy.

Można również użyć modułu “Pulpity Menadżerów”, który to moduł nie tylko pokaże zbiorczo ilość czasu spędzanych nad poszczególnymi zadaniami, ale także stopień ich wykonania.

Zatrudnienie pracownika na pracę zdalną

Zalety i wady zatrudnienia pracownika na pracę zdalną

Wadą takiej formy pracy jest pozostawanie osoby wykonującej obowiązki służbowe poza kontrolą przełożonego, a więc jest to optymalny sposób dla osób zdyscyplinowanych, nastawionych na osiąganie celów i umiejących dobrze organizować sobie czas pracy. Tutaj na pewno pomocne są rozwiązania informatyczne dla firm, nastawione na elektroniczny obieg dokumentów. Ingenes dostarcza również takie rozwiązania.

Wadą pracy zdalnej jest to, że pracownicy nie nawiązują relacji interpersonalnych z kolegami czy z przełożonymi. Trudność rodzi także interpretacja ewentualnych wypadków jako takich, które nastąpiły w pracy, co może rodzić wątpliwości np. z naliczeniem zasiłku za czas zwolnienia lekarskiego.

Praca zdalna to zdecydowanie bardziej plastyczna forma, która pozwala zatrudnionemu pogodzić z nią inne zadania. Dzięki temu zmniejsza się absencja, co jest korzyścią dla pracodawcy. Zmniejszają się też koszty eksploatacyjne dla firmy. Dla zatrudnionego korzyścią jest to, że nie traci środków i czasu na dojazd do pracy. Jest ona też świetnym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych, które mają ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się.

Praca zdalna jest zdecydowanie pozytywną formą i zwiększa atrakcyjność oferty dla wielu pracowników. Pozwala im na większą elastyczność i łączenie różnych ról społecznych bez zaniedbywania obowiązków zawodowych.

Jesteś zainteresowany oprogramowaniem dla firm? Skontaktuj się z nami.

Kontakt