How Can We Help?

Zarządzanie Rolami i użytkownikami

< Cofnij

Tworzenie roli zabezpieczeń

Administratorzy i inni użytkownicy z uprawnieniami tworzenia ról mogą tworzyć role w następujący sposób.

Wybierz Role  – z  panelu nawigacji i kliknij  Nowa (akcję na pasku narzędzi) , pojawi się  okno formularza.  Ustaw nazwę i uprawnienia do nowej  roli. 

Za pomocą właściwości strategii uprawnień można przypisać ustawienia „odmówić wszystkim”, „tylko do odczytu” lub „zezwól wszystkim” na domyślne zasady uprawnień dla każdej roli. Dla każdej operacji można jawnie określić modyfikator Zezwalaj lub Odmawiaj albo pozostaw to pole puste. Jeśli modyfikator nie zostanie określony, uprawnienie jest określane przez zasady uprawnień dla roli.

Tworzenie nowego operatora (użytkownika)

Wskazówka

Odznacz pole „IsActive” , jeżeli chcesz tymczasowo wyłączyć operatorowi prawo do logowania i pracy na systemie.

Operatorzy , który mają  uprawnienia administratora mogą  tworzyć nowych użytkowników.

Wybierz opcję  Operator w panelu nawigacyjnym , kliknij  akcję   Nowy .  Pojawi się  formularz operatora.   Wpisz  Nazwę użytkownika  i  przypnij mu  odpowiednie role.

Aby przypisać hasło nowemu użytkownikowi, kliknij przycisk Resetuj hasło. Przydzielone hasło należy przekazać użytkownikowi. Użytkownik będzie mógł to zmienić podczas pierwszego logowania.

Uwaga!

Przycisk ResetPassword jest dostępny dla użytkowników którzy mają uprawnienia administratora. Ten przycisk nie jest dostępny, gdy używane jest uwierzytelnianie Active Directory.

Zmiana hasła przez użytkownika

Uwaga!

Przycisk Zmień moje hasło, nie jest dostępny jeśli używane jest uwierzeytelnianie Active Directory. Aby zmienić hasło w tej instancji, użytkownicy końcowi mogą korzystać ze standardowych narzędzi systemu uperacyjnego (np. Nacisnąć CTRL + ALT + DEL i wybrać Zmień hasło).

Gdy używany jest standardowy typ uwierzytelniania, przycisk Zmień hasło jest dostępny po wyświetleniu widoku szczegółowego Moje szczegóły. Ten przycisk otwiera okno dialogowe, w którym użytkownik może zmienić hasło.

Dalej >