Ustawienie walidacji dla akcji

< Cofnij

Do każdej akcji możemy przypisać reguły walidacyjne. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione wówczas akcja się wykona. Jeżeli jednak jakiś warunek nie będzie spełniony użytkownikowi wyświetli się błąd, ostrzeżenie lub informacja (zależnie od tego co wybierzemy).

Aby połączyć akcję z regułą walidacji w kontekscie akcji należy wpisać kontekst reguły walidacji (ValidationContext). 

W Model-Edytorze uzupełnij ValidationContexts wybranej akcji:


Aby dodać nową regułę walidacji w Model Edytorze przejdź do węzła Validation -> Rules -> Add

Następnie wybierz Typ Reguły Walidacyjnej i wypełnij formularz:

Znaczenie pól:

  • (1) TargetType –  Typ obiektu docelowego  w  tym  przypadku FakturaKoszt
  • (2) Criteria  –  Warunek  , który musi  zostać  spełniony .  
  • (3) CustomMessageTemplate :  Wpisz  własną treść  komunikatu  aby poinformować  użytkownika  dlaczego reguła została złamana.
  • (4) ID  i  Name   –   Należy  nazwać  regułę  ,   nazwa powinna  sugerować  co dana reguła  sprawdza  lub kiedy jest uruchamiana.
  • (5) TargetContextIDs –   tutaj  wpisujemy  kontekst walidacji , który  został ustalony  przy  Akcji .   Opis musi się  zgadzać co do znaku.   W ten sposób  silnik reguł  identyfikuje  z którą  Akcją  ma zostać  powiązana reguła.

Inne przydatne pola:

  • UsedProperties :    Służy  do  wprowadzenia nazw  pól, które zostaną  podświetlone  na formularzu  w przypadku  gdy  reguła  zostanie złamana.   Wyświetla się wówczas  , znak  wykrzyknika,   trójkąta ostrzegawczego lub  pytajnika  , w zależności  od ustawienia pola  RezultType
  • InvertRezult  :   Odwraca logikę  reguły .    Wówczas  reguła jest  złamana jeżeli  warunek  Criteria  jest spełniony.
  • ResultType  :   Dostępne są  wartości    Error ,  Warning , Information.   Jeżeli  ResultType będzie  ustawione  na  Warning ,   operator  będzie miał  wyświetlony  komunikat z ostrzeżeniem  ale  będzie mógł  go  zignorować.
  • TargetCriteria :  Określa  warunki  jakie powinien spełniać obiekt  docelowy  aby  reguła została uruchomiona.   Np.   Jeżeli  naszym  obiektem  jest faktura koszt  , która  ma przypiętego  klienta .  Klient może być  zagraniczny lub krajowy.   Chcemy aby  reguła  uruchamiała się  tylko  gdy  faktura jest  od klienta zagranicznego   ,  w przypadku  klienta krajowego reguła ma się  nie uruchamiać.