How Can We Help?

Tworzenie nowego obiegu

< Cofnij

 

Aby stworzyć nowy obieg należy zdefiniować nowy Automat stanów (Obieg Dokumentów -> Automat stanów).

Domyślni odpowiedzialni w pierwszym statusie
Dodając nowy dokument do obiegu możemy zdefiniować domyślnego odpowiedzialnego w pierwszym statusie obiegu. Ustawienie takiej osoby jest szczególnie ważne w obiegach inicjowanych automatycznie np. przez plugin pobierający dokument z hot-folderu lub ze skrzynki e-mail

 

 

 • (1) Wskazanie nazwy
 • (2) Target Object Type – Łączymy obieg z obiektem który ma być związany.
 • (3) Nazwa właściwości stanu – W tym polu musimy wskazać pole dokumentu które będzie przechowywać informacje o aktualnym stanie procesu.
 • (4) Ustalamy stan początkowy (nowe dokumenty będą rozpoczynać obieg od tego stanu).
 • (5) Jeśli chcemy aby obieg był aktywny – zaznaczamy opcję aktywny
 • (6) Rozszerz akcje w widoku szczegółów – dodaje przyciski związane z obiegiem do dokumentu.
 • (7) Lista stanów – lista stanów obiegu, możemy dodać dowolną ilość.
 • (8) Właściciele procesu – tutaj możemy dodać Operatorów lub Grupy odpowiedzialne za obieg.
 • (9) Właściciele procesu – tutaj możemy dodać Operatorów lub Grupy odpowiedzialne za obieg.
 • (10) Obserwatorzy – lista operatorów lub grup którzy będą mieli dostęp do dokumentów obiegu z uprawnieniami do przeglądu.

 

 

 • (1) Autor dokumentu – domyślnym odpowiedzialnym jest osoba tworząca dokument
 • (2) Inicjator obiegu – Jest to osoba , która zainicjowała obieg kaskadowy.

Informacja

Obieg kaskadowy to taki , gdzie dokument w jednym obiegu staje się dokumentem źródłowym kolejnego obiegu. Przykład : Jeżeli mamy wniosek na zakup w wyniku którego generujemy zamówienie wówczas wniosek zakupu jest dokumentem źródłowym. W tym przypadku inicjatorem obiegu będzie osoba , która jest autorem wniosku na zakup.

 • Ostatnio odpowiedzialni za dokument – są to osoby , która w obiegu kaskadowym dokumentów były ostatnio odpowiedzialne za dokument
 • Lista operatorów / grup

 

Zadania do wygenerowania w pierwszym statusie

W tej zakładce możemy zdefiniować zadania generowane automatycznie przez system po wprowadzeniu dokumentu do obiegu.

Formularz definicji zadania

 

 

 • (1) Właściciel dokumentu – jeżeli zaznaczone to odpowiedzialnym za zadanie zostanie właściciel dokumentu
 • (2) Zadanie masowe – zostanie wygenerowanych wiele zadań po jednym dla każdego odpowiedzialnego.
 • (3) Temat zadania
 • (4) Lista odpowiedzialnych – tutaj można wpisać dowolną osobę / grupę , która będzie odpowiedzialna za wygenerowane automatycznie zadanie

Stany

Stany – są to poszczególne etapy naszego obiegu (np. analiza -> decyzja -> akceptacja…).

W ustawieniach maszyny stanów pod zakładką stany możemy dodać stany do naszego obiegu. Dokumenty będą mogły przechodzić między stanami po zdefiniowaniu tranzycji między stanami.

 

 

 • (1) Podpis – nazwa stanu
 • (2) Znacznik – Tutaj wskazujemy jaka wartość będzie wysyłana do obiektu docelowego „Nazwa obiektu docelowego” w ustawieniach maszyny stanów. (Ustawia kolejność stanów)
 • (3) Przejścia – są to Tranzycje czyli opcje przez jakie dokument może przejść dalej w obiegu.
 • (4) Numer stanu – Uniwersalny numer stanu.
 • (5) Kryteria obiektu docelowego – Argumenty jakie muszą być spełnione aby dokument mógł przejść tranzycje do tego stanu.
 • (6) Obraz stanu – Możemy wybrać obraz jaki będzie wyświetlany gdy dokument znajduję się w tym stanie.
 • (7) Zakładka z definicją szablonów zadań.
 • (8) Dodatki – Dodaje Akcje dostępne w tym statusie do dokumentu (np. Zatwierdzenie, Akceptacja, Zaksięgowanie).
 • (9) Wygląd – Tutaj możemy określić wygląd dokumentu w obecnym stanie.

Tranzycje

Tranzycje – przejście dokumentu z stanu obecnego do innego. Można ustalić dowolną liczbę Tranzycji między stanami. Tranzycje tworzone są w ustawieniach stanu pod zakładką przejścia.

Zdefiniowanie nowej tranzycji:

 

 

 • (1) Nazwa tranzycji
 • (2) Stan docelowy , jest to stan do którego zostanie przeniesiony po wykonaniu tranzycji
 • (3) Index – jeżeli mamy więcej niż jedną tranzycję z aktualnego stanu możemy przy pomocy indexu ustalić kolejność wyświetlania pozycji menu .
 • (4)Zapisz i zamknij widok – jeżeli włączone to po wykonaniu tranzycji formularz dokumentu zostanie zamknięty
 • (5) Kontekst – możemy wykorzystać do wiązania walidacji z tranzycją (jakie warunki muszą być spełnione aby doszło do tranzycji). Możemy wpisać kilka kontekstów do walidacji. (np. SprawdzKwote;BlokujPrzeslanie)
 • (6) Wyświetl komentarz –
 • (7) Komentarz wymagany – przy wykonaniu przejścia do kolejnego statusu system będzie wymagał podania komentarza. Ustawienie to ma zwykle zastosowanie przy jakiś odmowach , zwrotach dokumentów itp. Wówczas operator powinien podać powód swojej decyzji w komentarzu.
 • (8) Wyświetlenie operatorów – przy wykonaniu tranzycji zostaje wyświetlona lista operatorów w celu wskazanie odpowiedzialnych operatorów za dokument w stanie docelowym.
 • (9) Zablokuj listę – jeżeli zaznaczone to operator nie będzie mógł zmienić warunków filtrujących na liście operatorów. Oznacza to , że na jako odpowiedzialnych w statusie docelowym będą mogli być wybrani tylko operatorzy pokazani na liście.
 • (10) DWarunki filtrowania operatorów pozwalają na zawężenie listy operatorów, którzy mogą być wybrani jako odpowiedzialni za dokument w stanie docelowym.
 • (11) Lista domyślnych odpowiedzialnych – zawiera zdefiniowaną stałą listę odpowiedzialnych , którzy automatycznie zostaną dodani do odpowiedzialnych za dokument w stanie docelowym.
 • (12) Zadania do wygenerowania . Zakładka zawiera definicje zadań , które mają zostać automatycznie wygenerowane przy przejściu do kolejnego stanu.
 • (13) Warunki tranzycji – pozwala określić kryterium , które musi być spełnione aby tranzycja była dostępna.
 • (14) Dodatki – lista dodatkowych funkcjonalności , które zostaną wykonane automatycznie przez system razem z tranzycją.

Wygląd

Poprzez opcje wyglądu możemy ustalić jak dokument będzie prezentować się wizualnie w poszczególnym stanie obiegu. Opcje wyglądu można znaleźć w ustawieniach Stanu pod zakładką Wygląd.

W opcjach wyglądu można ustalić:

 

 

 • (1) Wygląd typu elementów – Typy elementów
 • (2) Kontekst – ListView – definicja dotyczy wyglądu listy ; DetailView – definicja dotyczy formularza oraz Any – definicja dotyczy listy i formularza
 • (3) Elementy docelowe – gwiazdka * oznacza że definicja wyglądu dotyczy wszystkich pół. Możemy również wpisać nazwy pół oddzielając je średnikami
 • (4) Priorytet – kolejność wykonywania reguł
 • (5) Kolor czcionki
 • (6) Kolor tła
 • (7) Styl czcionki
 • (8) Aktywność – Jeżeli nie aktywny to edycja wartości będzie zablokowana.
 • (9) Widoczność

 
Zarządzać wyglądem możemy także z poziomu Model-Edytora.

Dalej >