How Can We Help?

Generowanie powiadomień i wiadomości

< Cofnij

Powiadomienia natychmiastowe

Powiadomienia natychmiastowe są generowane w momencie wystąpienia zdarzenia. Zdarzenia to np. Zmiana statusu dokumentu , zmiana wartości pola itp.

Definicja kryteriów powiadomień natychmiastowych

Aby dodać nowe kryterium powiadomienia przejdź do opcji Notyfikacje -> Notyfikacje Zbiorcze w pasku nawigacyjnym i stwórz nowy obiekt.

 

 

 • (1)Nazwa powiadomienia – używana tylko do oznaczania zdarzenia
 • (2) Aktywna – definicję powiadomienia można wyłączyć np. gdy w danym czasie nie jest potrzebne
 • (3)Typ obiektu : wskazuje na obiekt systemu , na którym będą śledzone zmiany i generowane powiadomienia
 • (4)Kryteria jakie musi spełniać obiekt przed zmianą wartości.
 • (5)Kryteria jakie musi spełniać obiekt po zmianie wartości
 • (6) Zakładka śledzone pola , pozwala zdefiniować zbiór pół , których zmiana będzie wyzwalać powiadomienie.
 • (7) Zakładka adresaci, pozwala zdefiniować operatorów do których zostanie przesłane powiadomienie
 • (8)Zakładka Temat/Treść maila – definiuje treść maila . Maile mogą być parametryzowane w zależności od wartości pól obiektu. Np. Sygnatura
 • (9) Przy pomocy tego przycisku dodajemy pola , których zmiana wyzwoli wygenerowanie zdarzenia . Ten sam efekt uzyskamy wybierając pole z listy (10).
 • (10)Wskazujemy pole, którego zmiana spowoduje wygenerowanie zdarzenia .

 
Przykład

Na rysunku powyżej mamy definicję o nazwie „Zmiana piorytetu wniosku”. Zmiana piortytetu wniosku następuje gdy pole [Pilne] zostanie ustawione na True. Zatem w nazwach śledzonych właściwości (10) mamy ustawione pole [Pilne] natomiast w kryteriach obiektu Po ustawiony jest warunek [Pilne] = true.
Zatem , za każdym razem , kiedy wartość pola [Pilne] zmieni się na true to wygenerowane zostanie powiadomienie , które zostanie wysłane do odbiorców zdefiniowanych w zakładce Adresaci (7) o treści z zakładki (8).

 

Adresaci

 

 

 • (1) Przyciski do dodania lub usunięcia nowego adresata. Adresy e-mail na które zostaną wysłane powiadomienia mogą być określone na trzy sposoby.
 • (2) Emial – jest to dowolny adres na który powiadomienie zostanie wysłane. Adres jest określony na stałe i nie jest zależny od właściwości obiektu , którego powiadomienie dotyczy.
 • (3) Wzorzec – jest to predefiniowany zbior adresów , określanych w zależności od właściwości obiektu. Często używanym wzorcem jest „Odpowiedzialny” . Jeżeli wybierzemy taki wzorzec wówczas powiadomienia będą wysyłane na adresy osób odpowiedzialnych za dokument. Ponieważ odpowiedzialni mogą się zmieniać w zależności od stanu dokumentu , powiadomienia zawsze będą wysyłane do osób , które są aktualnie odpowiedzialni.
 • (4)Wyrażenie – korzystając z edytora wyrażeń można wygenerować email adresata dla różnych nietypowych scenariuszy . W przykładzie powyżej mamy wyrażenie Iif([Rodzaj urlopu] = 'UNż’, 'zarzad@firma.pl’, ”) , w tym przypadku gdy wniosek urlopowy jest na żądanie to powiadomienie zostanie wysłane dodatkowo na adres zarząd@firma.pl
 •  


  Temat/Treść maila

   

   

  Treść maila może być dowolnie formatowana za pomocą edytora. Do treści możemy dodać części zmienne zależne od właściwości obiektu , którego dotyczy powiadomienie.

 • (1) Temat wiadomości
 • (2)Parametry są określone wzorcem {{ }} . Aby wyświetlić listę dostępnych parametrów naciśnij prawy klawisz myszy i wybierz opcję „Wstaw”. Każde pole może mieć dwie wartości przed i po zmianie. Jeżeli zatem powiadomienie dotyczy zmiany stanu możemy poinformować adresata wiadomości jak się zmienił stan dokumentu.

Powiadomienia generowane okresowo

Konfiguracja powiadomień  generowanych  w określonych  odcinkach  czasu  np.   raz na tydzień  wymaga  ustawienia  dwóch elementów:

 • Zdefiniowanie notyfikacji zbiorczych
 • Konfiguracja i uruchomienie zadania  „wysyłanie powiadomień”

Definicja kryteriów powiadomień

Aby dodać nowe kryterium powiadomienia przejdź do opcji Notyfikacje -> Notyfikacje Zbiorcze w pasku nawigacyjnym i stwórz nowy obiekt.

 • (1) Nazwa Notyfikacji
 • (2) Data ostatniego wywołania
 • (3) Data następnego wywyołania – ustawiana automatycznie w zależności od zdefiniowanego Okresowego wywołania (4)
 • (4) Okresowe wywołanie – częstotliwość wywoływania notyfikacji.
 • (5) Object Type – Obiekt docelowy na którym są sprawdzane kryteria.
 • (6) Wiadomość – Jeżeli zaznaczone, dołącza wiadomość do notyfikacji.
 • (7) Dołącz linki dokumentów
 • (8) Raport – Jeżeli zaznaczone, dołącza raport do notyfikacji. (10)
 • (9) Temat – Temat notyfikacji
 • (10) Tutaj wybieramy jaki raport dołączyć do notyfikacji.
 • (11) Kryteria – Warunki jakie muszą być spełnione aby obiekt z obiektu docelowego został wysłany w notyfikacji.
 • (12) Treść Wiadomości – Wiadomość notyfikacji.
 • (13) Operatorzy – Lista operatorów do których zostanie wysłane powiadomienie.

Konfiguracja i uruchomienie zadania „wysyłanie powiadomień”

Powiadomienia skonfigurowane  w  „Notyfikacje zbiorcze”  wysyłane są  za pośrednictwem zadania „Wysyłanie powiadomień”. Należy  przejść do  konfiguracji   Edokument Server Workflow , zdefiniować  zadanie  i  ustawić   harmonogram  uruchamiania.  Więcej informacji o IED Serwer.

 

Dalej >