Nowe encje i pola

< Cofnij

 

Uwaga!

Aby zmiany były widoczne w systemie, konieczny jest restart oprogramowania.

 

Istnieje możliwość stworzenia nowych encji oraz dodania nowych pól z poziomu interfejsu użytkownika, czyli wewnątrz aplikacji. W tym artykule dowiesz się jak to się robi, do tych czynności należy uruchomić aplikację jako administrator.

Dodawanie nowych encji

Aby dodać nową encję z poziomu interfejsu użytkownika należy przejść do opcji menu Ustawienia -> Dodatki -> Encje, i stworzyć nową encje stosując się do poniższych objaśnień.
Objaśnienia:

1. Nazwa – Nazwa nowej encji.

2. Nazwa tabeli – określa jak będzie się nazywać tabela w bazie SQL. Zaleca się tu stosowanie następującej notacji: nazwa encji powinna określać obiekt w liczbie pojedyńczej a nazwa tabeli powinna określać obiekt w liczbie  mnogiej (przykład – nazwa encji: Naprawa, nazwa tabeli: Naprawy).

3. Domyślna właściwość – Domyślne pole encji – pole wyświetlane w listach typu lookup oraz polach referencyjnych.

4. Navigation Item – Nazwa pozycji w menu nawigacyjnym gdzie będzie można znaleźć tą encję.

5. Nazwa wyświetlana – Z taką nazwą będą wyświetlać się listy nowej encji (zalecane jest użycie liczby mnogiej)

6. Aktywny – Aby encja była widoczna w systemie musi być aktywna.

7. Platforma – wybieramy na jakiej platformie definiowana encja będzie dostępna.  (All – wszystkie).

8. Typ bazowy – Nazwa typu bazowego obiektów po którym będzie dziedziczyć nowa encja. 

Uwaga:   Nowe encje  najlepiej jest tworzyć z  typu   Base Object  lub IEDBaseObject. Typ  IEDBaseObject  jest  typem  przeznaczonym  do  definiowania nowych  obiegów  dokumentów.   Nie powinno  się  tworzyć  nowych encji  z  typów  np.  Kontrahent ,  Pracownik  itp.   W tych przypadkach  należy  rozszerzyć   encję poprzez dodanie nowych pół.

9. Image – ikona encji.

10. Właściwości (pola) – w tej części definiujemy pola dla encji.

  • Nazwa  –   nazwa właściwości ( pola)  –  należy wpisywać bez spacji  i  znaków niedozwolonych  dla nazw  pól  w bazach danych  SQL.  Zaleca się również nie stosowanie polskich znaków.
  • Nazwa wyświetlana –  dowolna  nazwa  z  użyciem  spacji  i polskich znaków.
  • Typ podstawowy   i  Typ  referencyjny :  Wypełniamy tylko jeden   z nich.    Kolumny wskazują jakiego typu będzie  nowe pole.
  • Rozmiar  –  stosowany tylko dla  typu String  ,  domyślny rozmiar  to  100 znaków.
  • Wymagana –   jeżeli zostanie zaznaczona to  pole będzie wymagane przy zapisie formularza z danymi.

Pod zakładką Kod możemy zobaczyć wygenerowany kod C# który zostanie dodany do systemu.

Pod zakładką Kod możemy zobaczyć wygenerowany kod C# który zostanie dodany do systemu.

Dodawanie nowego pola do istniejących encji

Aby dodać nowe pole z poziomu interfejsu użytkownika do istniejącej encji należy uruchomić aplikacje z uprawnieniami administratora, następnie przejść do opcji menu Ustawienia -> Dodatki -> Pole użytkownika, i dodać nowy obiekt.
Objaśnienia:

1. Nazwa – Nazwa pola.

2. Typ bazowy – tutaj wybieramy encję do której chcemy dodać pole.

Typ prosty i typ referencyjny – wprowadzamy albo jedno albo drugie.

3. Typ prosty – uzupełniamy jeżeli pole ma być typu prostego (int, string, boolean itd..)

4. Typ referencyjny – wskazuje inny obiekt.

5. Rozmiar – dla pól typu string, definiuje długość pola typu string. Jeśli nie zostanie podany to zostanie zastosowana domyślna wartość czyli 100 znaków.

6. Wymagane – definiuje czy pole będzie wymagane.

7. Aktywne – jeśli ma być dostępne w systemie to musi być zaznaczone.

8. Kolekcja – Nie zawiera pojedynczej wartości lecz całą listę wartości. Kolekcję możemy tworzyć dla pół z wypełnionym typem referencyjnym.

9. Agregacja – Pozwala stworzyć relację typu 1-To-Many dla Kolekcji gdzie obiekty podrzędne są zależne od obiektów nadrzędnych. (obiekty podrzędne nie mogą istnieć bez obiektu nadrzędnego)

Dalej >