How Can We Help?

Dodanie operatora i daty utworzenia

< Cofnij

 

Informacja

Zobacz jak dodać moduł do aplikacji: Definicja Dodatków

 

Encja Operator jest rdzennym elementem systemu i reprezentuje użytkowników logujących się do systemu . Klasa Operator została zdefinowana w bibliotece Ingenes.ExpressApp.BaseModule.dll. Na początku należy sprawdzić czy projekt posiada odwołanie do tej biblioteki.
W tym artykule dowiesz się jak dodać do encji Samochod.cs pole operatora które będzie wskazywać operatora który wykonał akcje oraz datę dodania obiektu (samochodu).

Dodanie operatora

Aby dodać funkcję Operatora który wykonał dowolną akcje na dowolnym obiekcie, np. Dodał nowy samochód. Musimy najpierw upewnić się że nasz moduł ma dostęp do odpowiedniej biblioteki. Ingenes.ExpressApp.BaseModule.dll.

Dodanie operatora do encji

Jeżeli już masz dostęp do biblioteki, możemy przejść do definicji pola Operator w naszej encji:

// W tym miejscu będziemy definiować pola klasy (properties).
private Operator wystawil;
    [XafDisplayName("Wystawił")]
    [VisibleInListView(false), VisibleInLookupListView(false)]

    public Operator Wystawil
    {
      get { return wystawil; }
      set { SetPropertyValue("Wystawil", ref wystawil, value); }
    }

Efekt wygląda następująco:

Dodanie pola daty utworzenia

W tej części artykułu dowiesz się jak dodać do encji Samochod.cs pole ReadOnly, czyli DateUtworzenia obiektu (samochodu).
Aby to zrobić dodajemy pole do encji tak samo jak w wcześniejszym artykule Dodanie pól do encji

// W tym miejscu będziemy definiować pola klasy (properties).
private DateTime _DataUtworzenia;
    [XafDisplayName("Data Utworzenia"), ToolTip("Data Utworzenia")]
    [ReadOnly(true)] // <- Atrybut ReadOnly, pole będzie tylko do odczytu.
    [VisibleInListView(true)]
    public DateTime DataUtworzenia
    {
      get { return _DataUtworzenia; }
      set { SetPropertyValue("DataUtworzenia", ref _DataUtworzenia, value); }
    }

Dodajemy także następującą linijke w części AfterConstruction encji Samochod, aby do Daty Utworzenia automatycznie była przypisywana dzisiejsza data.

public override void AfterConstruction()
    {
      base.AfterConstruction();
      DataUtworzenia = DateTime.Today; // <- Dodajemy tą linijke
    }

Zostanie dodane pole Data Utworzenia które będzie automatycznie wypełniane dzisiejszą datą oraz edycja tego pola będzie niemożliwa. W ten sposób będziemy wiedzieć kiedy dokładnie obiekt (samochód) został dodany do ewidencji.

Następny Artykuł: Zarządzanie Wyglądem